Get Hooked / Privacyverklaring Get Hooked B.V.

Privacyverklaring Get Hooked B.V.

DATUM LAATSTE WIJZIGING: 30 MEI 2018

Bij Get Hooked B.V. draait het allemaal om de kracht van merken: de reden waarom jij het ene merk verkiest boven het andere. Wij zijn er om het verhaal van onze klanten op een aansprekende manier te vertellen, om van hun merk ook een sterk merk te maken.

Persoonsgegevens

Get Hooked B.V. gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Get Hooked B.V. verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Get Hooked B.V. verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Get Hooked B.V. uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Wij vragen voor de uitvoering van uw opdracht in ieder geval uw naam, de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, uw functie binnen de organisatie, adresgegevens, e-mailadres, uw telefoonnummer en rekeningnummer. Eventueel worden notulen van besprekingen opgeslagen in ons (beveiligde) systeem.

Grondslagen

Get Hooked B.V. verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Doeleinden

Get Hooked B.V. verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • beheer van het cliëntenbestand;
 • facturering;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • rapporteren en analyseren en de verbetering van de dienstverlening;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Get Hooked B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van uw opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons verstrekte opdracht.

Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Get Hooked B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Get Hooked B.V. zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Bewaren persoonsgegevens

Get Hooked B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Get Hooked B.V. uw persoonsgegevens na sluiting van uw dossier zeven jaar.

Indien u Get Hooked B.V. een sollicitatie toestuurt, bewaart Get Hooked B.V. uw gegevens 4 weken wanneer er geen indiensttreding volgt. Op verzoek kan Get Hooked B.V. uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie één jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Beveiliging persoonsgegevens

Get Hooked B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Get Hooked B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:

 • Up-to-date virusscan;
 • Beveiligde USB-sticks;
 • Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen);
 • Geen onbeveiligde externe harde schijven;
 • Geen onbeveiligde back ups maken;
 • Clean desk policy;
 • Laptop nooit achterlaten in de auto;
 • Oude documenten op juiste manier vernietigen;
 • Zorgvuldig gebruikt van USB-sticks;
 • enz.

Get Hooked B.V. beheert gebruikersnamen en wachtwoorden van klanten in een (beveiligd) systeem. Alleen de medewerkers voor wie het noodzakelijk is ter uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot deze gegevens. Er wordt gewerkt met een beveiligingsprotocol indien een klant niet meer beschikt over zijn gebruikersnaam of wachtwoord en deze bij Get Hooked B.V. opvraagt.

Social media

De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina's te kunnen delen via de social media netwerken Linkedin, Twitter en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten

U heeft het recht om aan Get Hooked B.V. een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

Tim van Tartwijk / Roy Steenbakkers
+31 (0)85 747 00 31
privacy@gethooked.nl

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de 'KopieID' app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Get Hooked B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens

Get Hooked B.V.
De Grote Beer 10
5215 MP 's-Hertogenbosch
+31 (0)85 747 00 31
privacy@gethooked.nl

Get Hooked B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Enthousiast &
klaar voor impact?

Liever via de telefoon? Stuur ons een bericht of bel ons op 085 747 00 31!