Get Hooked / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN GEBRUIKT DOOR DE STATUTAIR TE ’S-HERTOGENBOSCH GEVESTIGDE EN ALDAAR KANTOORHOUDENDE BESLOTEN VENNOOTSCHAP GET HOOKED B.V., INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 16046097.


Download

De algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven zijn ook te downloaden als PDF.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten: Al hetgeen Get Hooked in opdracht van Opdrachtgever verricht, geproduceerd of geleverd, daaronder begrepen het maken van films, foto’s, websites, teksten, ideeën, ontwerpen, concepten, programmatuur etc., alsmede diensten op het gebied van strategie en conceptontwikkeling;
Opdracht: een overeenkomst tussen Partijen;
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Get Hooked opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten;
Partijen: Get Hooked en Opdrachtgever;
Producten: al hetgeen de Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever heeft verricht, geproduceerd en/of geleverd, daaronder begrepen zaken, films, foto’s, Websites, teksten, ideeën, ontwerpen, concepten, programmatuur etc.
Get Hooked: Get Hooked B.V., gevestigd te (5215 MP) ’s-Hertogenbosch, aan het adres De Grote Beer 10;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Websites: door Get Hooked in opdracht van Opdrachtgever gemaakte websites.

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Opdrachten tussen Get Hooked en Opdrachtgever, alsmede hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

1.3 Indien een bepaling van deze Voorwaarden en/of een bepaling uit een Opdracht tussen Get Hooked en een Opdrachtgever nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of die Opdracht onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

1.4 Op alle werkzaamheden verricht door Get Hooked is steeds de meest recente versie van deze Voorwaarden van toepassing. Get Hooked is te allen tijde bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen of opnieuw vast te stellen.

1.5 Indien in deze Voorwaarden of anderszins in de communicatie met Opdrachtgever wordt verwezen naar schriftelijk overeengekomen afspraken, dan worden daaronder tevens verstaan per fax of e-mail vastgelegde afspraken.

2 Aanbiedingen en totstandkoming Opdracht

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijdens Get Hooked zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door of namens hem aan Get Hooked opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Get Hooked haar aanbieding baseert.

2.2 De Opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de offerte, aanbieding of Opdracht zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Behoudens een andere vermelding in de aanbieding, heeft een aanbieding of offerte van Get Hooked een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.4 Aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in offertes en overige aanbiedingen, kan Get Hooked redelijkerwijs niet worden gehouden.

2.5 De Opdracht komt tot stand indien Get Hooked zulks schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd, of indien Get Hooked aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden.

2.6 Get Hooked is te allen tijde gerechtigd om een Opdracht zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

3 Uitvoering

3.1 De uitvoering van de werkzaamheden door Get Hooked is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat in voor juistheid en volledigheid van deze informatie. Opdrachtgever zal Get Hooked steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle medewerking verlenen.

3.2 Get Hooked zal zich naar beste vermogen inspannen de werkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Get Hooked worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Opdracht Get Hooked uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.

3.3 De door Get Hooked opgegeven termijnen voor (op)levering gelden niet als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

3.4 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig ter beschikking van Get Hooked staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Get Hooked gerechtigd de Opdracht te beëindigen, ontbinden of uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De kosten welke hierdoor zijn ontstaan volgens de gebruikelijke tarieven van Get Hooked komen voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd alle overige uit de wet aan Get Hooked toekomende rechten. Get Hooked aanvaardt in voormelde gevallen geen enkele aansprakelijkheid.

3.5 Get Hooked behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan één of meer derden uit te besteden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

4 Prijzen/Betalingen/Einde opdracht

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief eventuele andere heffingen, welke door de overheid worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders door Get Hooked aangegeven.

4.2 Get Hooked behoudt zich te allen tijde het recht voor haar tarieven aan te passen op basis van ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Opdracht overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Get Hooked te leveren Diensten wordt verhoogd, dan is Get Hooked gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat er de prijs vast zal zijn.

4.3 Voor of tijdens de uitvoering van de Opdracht is Get Hooked te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Get Hooked het recht de Opdracht te ontbinden. Alle voor Get Hooked uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling steeds contant bij iedere (deel)(op)levering te geschieden, danwel binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.

4.5 Indien Get Hooked haar verplichtingen uit hoofde van een Opdracht (tijdelijk) niet na kan komen door omstandigheden welke voor rekening van Opdrachtgever komen, doet zulks niet af aan de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling binnen de geldende betalingstermijn.

4.6 Bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn raakt de Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aan Get Hooked een rente verschuldigd van 1 % per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als een hele kalendermaand. Opdrachtgever is aan Get Hooked voorts verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, terzake de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Get Hooked verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro).

4.7 Betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.

4.8 De vordering tot betaling van alle aan Get Hooked verschuldigde bedragen is van rechtswege direct opeisbaar en Get Hooked is bevoegd de Opdracht terstond te ontbinden indien en zodra de Opdrachtgever jegens Get Hooked in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de Opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever - indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

4.9 Indien Get Hooked in een van voormelde gevallen overgaat tot ontbinding is zij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Get Hooked ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Get Hooked vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Opdracht heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor prestaties en verrichtingen, welke nog niet zijn gefactureerd.

4.10 In geval van annulering of opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan Get Hooked annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen tenminste 50% van de overeengekomen prijs voor de Opdracht en/of Producten. Indien Get Hooked reeds een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Opdracht, bedragen de annuleringskosten 90% van de overeengekomen prijs voor de Opdracht en/of Producten.

4.11 Rechten en plichten uit de Opdracht tussen Get Hooked en Opdrachtgever, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging of ontbinding van de Opdracht.

5 Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd haar intellectuele eigendomsrechten behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van alle Producten voor tot het moment van volledige voldoening van al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is verschuldigd, daaronder begrepen eventuele boetes, rentes en andere kosten.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingende wetsbepalingen niet mogelijk is, is Get Hooked niet aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen of een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.

6.2 Onverminderd de overigens in deze Voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Get Hooked jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Get Hooked in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

6.3 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Get Hooked in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Get Hooked beperkt tot ten hoogste het door Get Hooked in het kader van de betreffende Opdracht gedurende de laatste 12 kalendermaanden waarin aan die Opdracht is gewerkt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

6.4 Get Hooked is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Get Hooked.

6.5 Onverminderd hetgeen in artikel 7 van deze Voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Get Hooked, behalve die welke door Get Hooked is erkend, door het enkele verloop van twee maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

6.6 Opdrachtgever vrijwaart Get Hooked voor aanspraken van derden wegens schade, waarvoor Get Hooked ingevolge het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is.

6.7 Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellen­de voorwaarden, welke door derden aan Get Hooked kunnen worden tegengeworpen, ook door Get Hooked aan Opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voorzover Get Hooked bij de uitvoering van de Opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens Get Hooked nimmer meer rechten doen gelden dan Get Hooked jegens de betreffende derden kan doen gelden.

7 Reclames

7.1 Opdrachtgever is in alle gevallen gehouden om de Producten direct na (op)levering door Get Hooked te controleren.

7.2 Gebreken die (redelijkerwijs moeten worden geacht) terstond (te) kunnen worden geconstateerd dienen binnen zeven dagen na (op)levering schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever terzake vervallen en deze gebreken voor rekening en risico van Opdrachtgever blijven.

7.3 Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, per telefax, binnen zeven dagen na factuurdatum bij Get Hooked te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever terzake vervallen.

7.4 Alle overige door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Get Hooked of andere gebreken in de door haar geleverde Producten of verrichte Diensten dienen schriftelijk binnen veertien dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Get Hooked te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Get Hooked zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

7.5 In geval van tijdig gemelde terechte reclames zullen ofwel de betreffende Producten worden vervangen respectievelijk de verrichte Diensten opnieuw worden verricht ofwel aan de Opdrachtgever worden gecrediteerd, zulks ter keuze van Get Hooked.

7.6 Reclames als bedoeld in dit artikel, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

8 Geheimhouding en privacy

8.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de Opdracht openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen.

8.2 Get Hooked is gerechtigd om de (persoons)gegevens van Opdrachtgever aan derden te verstrekken indien:

a) dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Opdracht;

b)Get Hooked (incasso)maatregelen door derden jegens Opdrachtgever treft;

c) Get Hooked een kredietrapport wil laten opstellen;

d) Get Hooked daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

8.3 Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens, staat Opdrachtgever ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de alsdan geldende privacywetgeving gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming van haar personeel is verstrekt. Opdrachtgever zal Get Hooked alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Get Hooked zal, voor zover bij Get Hooked in beheer en/of bewerking, naar beste kunnen zorgdragen voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens.

8.4 Opdrachtgever vrijwaart Get Hooked voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schending intellectuele eigendomsrechten of andere (persoonlijkheids)rechten, schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt Get Hooked daarvan volledig schadeloos.

9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de Opdracht door of namens Get Hooked ontwikkelde of nog te ontwikkelen films, foto’s, Websites, teksten, programmatuur, producten, databestanden, andere materialen zoals analyses, modellen, technieken, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en concepten berusten uitsluitend bij Get Hooked, diens licentiegevers of de desbetreffende fabrikant. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, de Opdracht of anderszins (bijvoorbeeld in voorwaarden die zijn ingesloten bij standaardprogrammatuur) uitdrukkelijk worden toegekend voor de duur van de Opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Get Hooked, zal Opdrachtgever ontwikkelde of nog te ontwikkelen films, foto’s, Websites, teksten, programmatuur, producten, databestanden, andere materialen zoals analyses, modellen, technieken, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en concepten op geen enkele wijze (doen) wijzigen, verveelvoudigen of daarvan kopieën (doen) vervaardigen, openbaar maken of overdragen aan derden.

10 Onvoorziene omstandigheden en overmacht

10.1 Indien na de totstandkoming van een Opdracht omstandigheden ontstaan die Get Hooked ten tijde van het aangaan van de Opdracht niet kende of behoorde te kennen, als gevolg waarvan Get Hooked haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet (geheel) kan nakomen, is er geen sprake van verzuim aan de zijde van Get Hooked en is zij gerechtigd om haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten.

10.2 Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Get Hooked blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten Opdracht ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

10.3 Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Get Hooked onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen - oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder begrepen de leveranciers van brandstof, energie en water), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Get Hooked of haar leveranciers.

11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Deze Voorwaarden, alsmede de aanbiedingen, offertes en Opdrachten en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle daaruit voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Enthousiast &
klaar voor impact?

Liever via de telefoon? Stuur ons een bericht of bel ons op 085 747 00 31!